Regulamin Sklepu Fourthin.com

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym Fourthin.com za pośrednictwem witryny internetowej https://fourthin.com oraz warunki i zasady świadczenia w Sklepie Internetowym Fourthin.com usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Fourthin.com jest Sandra Życzyńska, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nazwą:
FOURTHIN SANDRA ŻYCZYŃSKA
REGON: 145910853
NIP: 5213507607
Z siedzibą:
02-692 Warszawa, ul. Jadźwingów, nr 13, lok. 4

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym Fourthin.com możliwy jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@fourthin.com.

§1
Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Fourthin.com.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. Nie jest niezbędny do złożenia Zamówienia.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy Fourthin.com zwany dalej Sklepem – witryna internetowa dostępna pod adresem https://fourthin.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

6. Sprzedawca – Fourthin Sandra Życzyńska, REGON: 145910853, NIP: 5213507607
Z siedzibą: 02-692 Warszawa, ul. Jadźwingów, nr 13, lok. 4

7. Towar – wyroby prezentowane w Sklepie , mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2
Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu wymaga od Klienta: posiadania urządzenia podłączonego do publicznej sieci Internet, które pozwala na przeglądanie stron internetowych, a także posiadania aktywnego konta pocztowego na które zostanie przesłane potwierdzenie zakupu w Sklepie

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§3
Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, kliknąć pole „Zarejestruj się” oraz potwierdzić utworzenie Konta Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Podkreślamy by dla bezpieczeństwa Klienta hasło było unikalne i nie było powiązane z innymi kontami Klienta.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§4
Zamówienia

1. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór Towaru, określenie ilości sztuk i dodanie Towaru do koszyka. Po skompletowaniu całości Zamówienia, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i sposobu dostarczenia Zamówienia.

2. Klient, który chce złożyć Zamówienie, zobowiązany jest do podania poprzez właściwy formularz koniecznych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska oraz informacji teleadresowych. W przypadku chęci otrzymania faktury dodatkowo: nazwy firmy, numeru NIP i adresu prowadzonej działalności. Sprzedawca wystawia również fakturę na życzenie Kupującego nieprowadzącego działalności gospodarczej. W takim przypadku należy informacje na temat chęci otrzymania faktury umieścić w Uwagach (sekcja „Dodatkowe informacje”).

3. Kliknięcie na pole „Zamawiam i płacę” oznacza potwierdzenie zakupu.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

5. Dla stron Umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§5
Płatności

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji o kosztach dostawy. Koszt dostawy widoczny jest przy podsumowaniu zakupu.

2. O kosztach dostawy Klient informowany jest także przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. . z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);
b) przelewem bankowym dokonanym z własnego konta on-line, lub poprzez inną formę dyspozycji wykonania płatności na rzecz Sprzedawcy. Rachunek Sprzedawcy: 61 1140 2004 0000 3702 7769 8961.

3. Wpłaty za Zamówienie (nie dotyczy Zamówień płatnych za pobraniem) należy dokonać w terminie 3 dni od daty jego złożenia. Brak zapłaty przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy w tym terminie jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy sprzedaży, a nieopłacone Zamówienie jest usuwanie z systemu.

§6
Wysyłka towaru

1. Sklep realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wysyłka zamówionych Towarów następuje wciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Klienta lub od daty złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze (pobranie). Towar jest wysyłany na adres podany w Zamówieniu. Wyjątkiem jest wysyłka Towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie i odbywa się zgodnie z ustaleniami Klienta oraz Sprzedawcy.

3. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz operatora Paczkomatów – firmy Inpost.

4. Czas dostawy od momentu wysyłki do momentu dostarczenia do Klienta zależy od wybranej formy przesyłki. Poczta Polska zazwyczaj dostarcza przesyłki w ciągu 2-3 dni roboczych. Firma InPost w około dwa dni robocze od nadania.

5. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy i formy płatności.

§7
Reklamacje i gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sklep objęte są roczną gwarancją producenta – Fourthin Sandra Życzyńska

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru pozbawionego wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady.

3. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z Umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. 2. Gwarancji nie podlegają:
b) uszkodzenia oraz defekty wynikające z naturalnego zużycia Produktu (wyrobu) spowodowanego codziennym i zwyczajnym używaniem
c) uszkodzenia mechaniczne oraz inne powstałe na skutek nieuważnego lub nieprawidłowego użytkowania
d) wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu – odnosi się do Produktów opisanych jako niepełnowartościowe.

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem niezgodności na adres Sprzedawcy wraz z dokumentem sprzedaży na koszt sprzedawcy.

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji i powiadomi o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku gdy roszczenie Klienta okaże się nieuzasadnione to Wysyłka Towaru do klienta wiąże się z opłatą 30 zł.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są tutaj.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

3. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia klient zobowiązany jest odesłać dostarczone Zamówienie w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient pokrywa bezpośrednie koszty odesłania Towaru. Sklep zwraca na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócone Zamówienie, w tym najtańszy spośród zawartych w ofercie Sklepu koszt dostarczenia Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Zgromadzone dane osobowe podane podczas rejestracji w Sklepie nie są udostępniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych osobowych dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych powierzanych Sprzedawcy zostały zawarte w Polityce Prywatności.

§10
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin może ulec zmianie o czym każdy Klient posiadający Konto Klienta zostanie poinformowany za pomocą Poczty Elektronicznej.
4. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2021 i nie dotyczy Umów zawartych przed tym dniem.